Żłobek Radosny Krasnal wita!

 

Organizacja

Regulamin

Regulamin Placówki „Radosny Krasnal” – czesne

92-431 Łódź, ul. Ketlinga23

1. „Radosny Krasnal” Prywatna Placówka 92-431 Łódź, ul. Ketlinga 23, zajmuje się opieką pedagogiczno-wychowawczą nad dziećmi od roku do lat 3.

2. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe, oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z personelem zasad opieki nad nimi. Zapisy prowadzone są przez cały rok.

3. Placówka prowadzi działalność od poniedziałku do piątku od chwili przybycia pierwszego dziecka – najwcześniej od godz. 7.00, do opuszczenia placówki przez ostatnie dziecko – najdalej do godz. 17.00.

4Od Rodziców/Opiekunów Prawnych wymagane jest zadeklarowanie godzin przybycia jak i odbioru swoich pociech, a także konsultowanie z personelem placówki ewentualnych odstępstw od nich.

5. Po przyjęciu, dziecko przebywa pod stałą opieką, aż do momentu odebrania go przez osoby upoważnione.

6. Rodzice/Opiekunowie Prawni są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania personelu o planowanej nieobecności dziecka. W przypadku nieobecność dziecka pominięte są racje żywieniowe (jeśli personel placówki zostanie powiadomiony w czasie określonym w statucie).

7. Rodzice/Opiekunowie Prawni są informowani przez personel o wszystkich niepokojących zachowaniach dziecka, które mogą być przyczyną rozwijającej się choroby.

8. Udzielenie świadczenia obejmuje, zgodnie z normami dostosowanymi do wieku dziecka:

- opiekę,

- nadzór pedagogiczny,

- organizowanie zabaw edukacyjno-wychowawczych i rozwojowych,

- nadzór logopedyczny,

- bieżący kontakt z Rodzicami lub  Opiekunami Prawnymi.

9. Dzieci mogą być odbierane tylko przez Rodziców/Opiekunów Prawnych, lub za ich pisemną zgodą przez dorosłą osobę pisemnie upoważnioną.

10. Za pobyt dziecka w placówce Rodzice/Opiekunowie Prawni zobowiązani są wnosić (z góry) opłatę miesięczną do 5 dnia każdego kalendarzowego miesiąca.

11. W przypadku wpłaty wpisowego i późniejszej rezygnacji z usług – wpisowe nie podlega zwrotowi.

12. Rezygnacja z usług (wypowiedzenie umowy) przyjmowana będzie wyłącznie w formie pisemnej (papierowej).

13. Zastrzega się możliwość zmiany cen. O ewentualnej zmianie wysokości opłat Rodzice/Opiekunowie Prawni będą powiadamiani z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

14. Dokumenty związane z przyjęciem dziecka do placówki powinny być podpisane przez wszystkich Rodziców/Opiekunów Prawnych.

15. W przypadku rezygnacji z usług placówki lub nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w placówce przekraczającej okres 30 dni (liczony od ostatniego dnia w którym dziecko było obecne) placówka zastrzega sobie możliwość pozbycia się pozostawionych w niej rzeczy dziecka.

 

 

 

Regulamin Placówki „Radosny Krasnal” – opieka godzinowa

92-431 Łódź, ul. Ketlinga23

 

1. „Radosny Krasnal” Prywatny Placówka 92-431 Łódź, ul. Ketlinga 23, zajmuje się opieką pedagogiczno-wychowawczą nad dziećmi do lat 3.

2. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe, oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z personelem zasad opieki nad nimi. Zapisy prowadzone są przez cały rok.

3. Opieka sprawowana jest od godziny od 8.00 do 16.00 (chyba, że Właściciel danej Placówki zdecyduje inaczej). Godziny sprawowania opieki nad Dzieckiem ustalane są minimum dzień wcześniej.

4Od Rodziców/Opiekunów Prawnych wymagane jest zadeklarowanie godzin przybycia jak i odbioru swoich pociech, a także konsultowanie z personelem placówki ewentualnych odstępstw od nich.

5. Po przyjęciu dziecko przebywa pod stałą opieką, aż do momentu odebrania go przez osoby upoważnione.

6. Rodzice/Opiekunowie Prawni są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania personelu o planowanej nieobecności dziecka. W przypadku nieobecność dziecka pominięte są racje żywieniowe (jeśli personel placówki zostanie powiadomiony w czasie określonym w statucie).

7. Rodzice/Opiekunowie Prawni są informowani przez personel o wszystkich niepokojących zachowaniach dziecka, które mogą być przyczyną rozwijającej się choroby.

8. Udzielenie świadczenia obejmuje zgodnie z normami dostosowanymi do wieku dziecka:

- opiekę,

- nadzór pedagogiczny,

- organizowanie zabaw edukacyjno-wychowawczych i rozwojowych,

- nadzór logopedyczny,

- bieżący kontakt z Rodzicami lub  Opiekunami Prawnymi.

9. Dzieci mogą być odbierane tylko przez Rodziców/Opiekunów Prawnych, lub za ich pisemną zgodą przez dorosłą osobę pisemnie upoważnioną.

10. Za pobyt dziecka w placówce, oraz wyżywienie Rodzice/Opiekunowie Prawni zobowiązani są wnosić opłatę każdorazowo, przy obiorze Dziecka z placówki (chyba, że Właściciel Placówki zdecyduje inaczej, po uzgodnieniu z Rodzicem/Opiekunem Prawnym).

11. Przy korzystaniu z opieki naliczanej godzinowo (14 zł. za każdą rozpoczętą godzinę, ewentualne upusty zależą od decyzji Właściciela), Rodzic/Opiekun Prawny jest zobowiązany do zgłaszania obecności dziecka przynajmniej jeden dzień wcześniej do godziny 18. Dziecko zostanie przyjęte pod opiekę, o ile będzie taka możliwość.

12. Dokumenty związane z przyjęciem dziecka do placówki muszą być podpisane przez Rodzica/Opiekuna Prawnego przyprowadzającego Dziecko. Wymagane dokumenty to: Oświadczenie o pozostawieniu Dziecka w danej Placówce. Okazanie aktu urodzenia Dziecka, oraz dowodu osobistego Rodzica/Opiekuna Prawnego.

13. W przypadku rezygnacji z usług placówki lub nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w placówce przekraczającej okres 30 dni (liczony od ostatniego dnia w którym dziecko było obecne) placówka zastrzega sobie możliwość pozbycia się pozostawionych w niej rzeczy dziecka.