Żłobek Radosny Krasnal wita!

 

Organizacja

Statut

Statut Placówki „Radosny Krasnal” – czesne

92-431 Łódź, ul. Ketlinga23

 

§ 1

1. Warunkiem przyjęcia do Placówki „Radosny Krasnal” jest:

- podpisanie umowy cywilno-prawnej (zwanej dalej Umową),

- wypełnienie karty informacyjnej o dziecku,

- wpłacenie wpisowego.

§ 2

1. Do Placówki uczęszczać mogą dzieci do 3 roku życia.

2. Placówka jest dostępna przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz dni wymienionych w umowie.

3. Opieka sprawowana jest od godziny przybycia pierwszego dziecka – najwcześniej od godziny 7.00, do czasu odbioru ostatniego dziecka -najpóźniej do godziny 17.00.

4. Zapisy do placówki przyjmowane są przez cały rok.

5.Opieka nad dziećmi jest odpłatna (wpisowe i czesne).

6. Wpisowe jest należnością wpłacaną gotówką. W przypadku rezygnacji z usług, wpisowe nie podlega zwrotowi.

7. Czesne jest miesięczną stałą opłatą za pobyt dziecka w placówce. Wnoszone jest z góry do 5 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto nr 66 1050 1461 1000 0091 4543 7225 ING Bank Śląski ( Klub Malucha Radosny Krasnal; 92-431 Łódź, ul. Ketlinga 23) Placówka może zobowiązać Rodziców/Opiekunów Prawnych do przedstawienia potwierdzenia przelewu.

8. O zmianie wysokości opłat Rodzice/Opiekunowie Prawni będą powiadamiani z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

9. Zmiana wysokości opłat będzie wprowadzona do umowy pisemnym aneksem.

§ 3

1. Placówka zapewnia możliwość wykupienia posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) dostarczanych przez firmę cateringową.

2. Koszt wyżywienia w pełni pokrywany jest przez Rodziców/Opiekunów Prawnych. Odpłatność jest wnoszona ostatniego dnia każdego miesiąca. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 5 dniową zwłokę ww. płatności. Po tym czasie posiłki nie będą zamawiane.

3. W przypadku przewidzianej nieobecności dziecka w placówce stawka żywieniowa zostanie pominięta w całości po uprzednim powiadomieniu telefonicznym pod numerem 790-560-633 najpóźniej do godziny 7.00 (danego dnia).

§ 4                                                                                                               

1. Rodzice/Opiekunowie Prawni są zobowiązani zapewnić dziecku dodatkowe (czyste) ubranie zmienne (przechowywane w podpisanym worku), oraz wyprawkę określoną na stronie internetowej.

§ 5

1. Rodzice/Opiekunowie Prawni zobowiązują się nie przyprowadzać do placówki chorych dzieci. W przypadku stwierdzenia choroby opiekun ma prawo odmówić przyjęcia dziecka i odnotowania jego nieobecności.

2. Rodzice/Opiekunowie Prawni są informowani przez personel telefonicznie o wszelkich niepokojących zachowaniach dziecka, które mogą być przyczyną rozwijającej się choroby, Rodzic/Opiekun Prawny jest wtedy zobowiązany odebrać dziecko w ciągu godziny. Jeśli dziecko nie będzie odebrane w wyznaczonym czasie, a jego stan zdrowia ulegnie pogorszeniu opiekun wezwie pomoc lekarskąPersonel placówki nie podaje dzieciom lekarstw.

§ 6

1. Dzieci mogą być odbierane tylko przez Rodziców lub Opiekunów Prawnych. Za ich pisemną zgodą dziecko może być odebrane przez inną imiennie, pisemnie upoważnioną osobę dorosłą. Upoważniona osoba musi  wylegitymować się dowodem osobistym.

2. Placówka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

3. Ograniczenie kontaktów rodzicielskich z dzieckiem placówka może realizować wyłącznie na podstawie orzeczenia sądowego.

4. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany właściciel placówki.

5. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy placówki, opiekun zobowiązany jest powiadomić Rodziców/ Opiekunów Prawnych o zaistniałym fakcie.

6. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (dom, praca) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców/Opiekunów Prawnych, opiekun oczekuje z dzieckiem w żłobku 1 godzinę.

7. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z Rodzicami/Opiekunami Prawnymi.

§ 7

1. Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest do przyprowadzania dziecka do placówki w godzinach 7.00-9.00, maksymalnie 8.30 jeśli dziecko będzie jadło śniadanie w placówce. Od Rodziców/Opiekunów Prawnych wymagane jest zadeklarowanie godzin przybycia jak i odbioru swoich pociech, a także konsultowanie z personelem placówki ewentualnych odstępstw od nich.

§ 8

1. Placówka Radosny Krasnal zapewnia:

- fachową opiekę i zajęcia wychowawczo-dydaktyczne,

- odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka,

- bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć.

§ 9

1. Rodzice/Opiekunowie Prawni wyrażają zgodę na dokonywanie przez personel placówki wszystkich czynności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania w niej dziecka :

- zabiegi pielęgnacyjne: zmiana pampersów, zmiana ubrania, umycie, nakarmienie dziecka, w uzasadnionych sytuacjach pomiar temperatury ciała dziecka. W placówce Radosny Krasnal, bez założonego pampersa (po miesięcznej, udanej próbie) mogą przebywać tylko te dzieci, które świadomie zgłaszają potrzeby fizjologiczne w placówce.

- fotografowanie dziecka i umieszczanie jego zdjęć na terenie żłobka (umieszczanie zdjęć na stronie internetowej wymaga dodatkowej pisemnej zgody Rodziców/Opiekunów Prawnych).

§ 10

1. Akceptacja niniejszych paragrafów i wypełnienie Umowy, oraz Karty Przyjęcia oznacza zawarcie umowy o świadczeniu usług w zakresie dziennej opieki nad dzieckiem na warunkach określonych w Umowie, Statucie i na Karcie Przyjęcia Dziecka.

§ 11

1.  Placówka „Radosny Krasnal” zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy po zaistnieniu następujących okoliczności:

- gdy zachowanie dziecka uniemożliwia prace opiekunom lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci,

- gdy nastąpi brak współpracy i porozumienia pomiędzy personelem dydaktycznym, a Rodzicami/Opiekunami Prawnymi dziecka w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji, wychowania, oraz zdrowia dziecka.

§ 12

1. Prywatna placówka „Radosny Krasnal” zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym statucie oraz regulaminie bez wcześniejszego informowania kontrahentów. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas podpisanych umowach, kontrahenci zostaną o tym fakcie poinformowani odpowiednio wcześniej.

 

 

 

Statut Placówki „Radosny Krasnal” – opieka godzinowa

92-431 Łódź, ul. Ketlinga23

§ 1

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki „Radosny Krasnal” jest:

- oświadczenie Rodzica/Opiekuna Prawnego o pozostawieniu Dziecka w danej placówce,

- okazanie aktu urodzenia Dziecka, oraz dowodu osobistego Rodzica/Opiekuna Prawnego

- każdorazowe wnoszenie opłaty za opiekę godzinową, oraz opłaty za wyżywienie (przy odbiorze Dziecka), chyba że Właściciel i Rodzic/Opiekun Prawny ustalą inaczej.

§ 2

1. Do placówki uczęszczać mogą dzieci do 3 roku życia.

2. Placówka jest dostępna przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz dni wymienionych przez Organ Prowadzący. Sprawowana jest od godziny od 8.00 do 16.00 (chyba, że Właściciel danej Placówki zdecyduje inaczej). Godziny sprawowania opieki nad Dzieckiem ustalane są minimum dzień wcześniej.

4. Zapisy do klubu przyjmowane są przez cały rok.

§ 3

1. Placówka zapewnia możliwość wykupienia posiłków dostarczanych przez firmę cateringową.

2. Koszt wyżywienia w pełni pokrywany jest przez rodziców.

3. W przypadku przewidzianej nieobecności dziecka w placówce stawka żywieniowa zostanie pominięta w całości po uprzednim powiadomieniu telefonicznym pod numerem 790-560-633 najpóźniej do godziny 7.00 (danego dnia).

§ 4                                                                                                               

1. Rodzice/Opiekunowie Prawni są zobowiązani zapewnić dziecku dodatkowe (czyste) ubranie zmienne (przechowywane w podpisanym worku), oraz wyprawkę określoną na stronie internetowej.

§ 5

1. Rodzice/Opiekunowie Prawni zobowiązują się nie przyprowadzać do placówki chorych dzieci. W przypadku stwierdzenia choroby opiekun ma prawo odmówić przyjęcia dziecka i odnotowania jego nieobecności.

2. Rodzice/Opiekunowie Prawni są informowani przez personel telefonicznie o wszelkich niepokojących zachowaniach dziecka, które mogą być przyczyną rozwijającej się choroby, rodzic jest wtedy zobowiązany odebrać dziecko w ciągu godziny. Jeśli dziecko nie będzie odebrane w wyznaczonym czasie, a jego stan zdrowia ulegnie pogorszeniu opiekun wezwie pomoc lekarskąPersonel placówki nie podaje dzieciom lekarstw.

§ 6

1. Dzieci mogą być odbierane tylko przez Rodziców lub Opiekunów Prawnych. Za ich pisemną zgodą dziecko może być odebrane przez inną imiennie, pisemnie upoważnioną osobę dorosłą. Upoważniona osoba musi  wylegitymować się dowodem osobistym.

2. Placówka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

3. Ograniczenie kontaktów rodzicielskich z dzieckiem placówka może realizować wyłącznie na podstawie orzeczenia sądowego.

4. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany właściciel placówki.

5. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy klubu malucha, opiekun zobowiązany jest powiadomić Rodziców/ Opiekunów Prawnych o zaistniałym fakcie.

6. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (dom, praca) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców/Opiekunów Prawnych, opiekun oczekuje z dzieckiem w żłobku 1 godzinę.

7. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z Rodzicem/Opiekunem Prawnym.

§ 7

1. Placówka zapewnia:

- fachową opiekę i zajęcia wychowawczo-dydaktyczne,

- odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka,

- bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć.

§ 8

1. Rodzic/Opiekun Prawny wyraża zgodę na dokonywanie przez personel placówki wszystkich czynności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania w niej dziecka :

- zabiegi pielęgnacyjne: zmiana pampersów, zmiana ubrania, umycie, nakarmienie dziecka,

- fotografowanie dziecka i umieszczanie jego zdjęć na terenie żłobka (umieszczanie zdjęć na stronie internetowej wymaga dodatkowej pisemnej zgody Rodziców/Opiekunów Prawnych).

 

 

§ 9

1. Przy korzystaniu z opieki naliczanej godzinowo, Rodzice/Opiekunowie Prawni zobowiązani są do zgłoszenia obecności dziecka przynajmniej jeden dzień wcześniej do godziny 18. Dziecko zostanie przyjęte pod opiekę, o ile będzie taka możliwość. Opłaty są rozliczane za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku. 

§ 10

1. Prywatna Placówka  „Radosny Krasnal” zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym statucie oraz regulaminie bez wcześniejszego informowania kontrahentów. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas podpisanych oświadczeniach, kontrahenci zostaną o tym fakcie poinformowani odpowiednio wcześniej.